dinsdag 17 februari 2015

人之初--- 人法地---人即天也


rén zhī chū, xìng běn shàn, xìng xiāng jìn, xí xīang yuǎn;
人  之  初,  性    本    善,    性    相     近,     習  相     遠;

 gǒu bú jiào, xìng nǎi qiān, jiào zhī dào, guì yǐ zhuān.
苟   不  教 ,  性     乃  遷,   教    之   道,  貴 以 專.rén zhī chū, xìng běn shàn, xìng xiāng jìn, xí xīang yuǎn;
人  之  初,  性    本    善,    性    相     近,  习 相     远;
 gǒu bú jiào, xìng nǎi qiān, jiào zhī dào, guì yǐ zhuān.
苟   不  教 ,性     乃  迁,   教    之   道,  贵 以 专.rén fǎ dì, dì fǎ tiān, tiān fǎ dào, dào fǎ zì rán.
人  法 地,地 法 天,  天   法  道,  道   法 自 然.


rén fǎ dì, dì fǎ tiān, tiān fǎ dào, dào fǎ zì rán.
人  法 地,地 法 天,  天   法  道,  道   法 自 然.

Geen opmerkingen: